ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KMCT COLLECTION TE DONGEN. HET NEDERLANDS RECHT IS VAN TOEPASSING OP DEZE VOORWAARDEN (B2B)

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: iedere rechtspersoon in opdracht van wie Verkoper Zaken levert, dan wel met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat.
Verkoper: KMCT collection, gevestigd Maczekstraat 10, 5103 SN Dongen.
Zaken: die producten, ten aanzien waarvan Verkoper en Koper, als bedoeld in deze algemene voorwaarden, een Overeenkomst sluiten of
hebben gesloten.
Overeenkomst: de door Verkoper en Koper gesloten overeenkomst ten aanzien van koop en verkoop van Zaken door Verkoper aan Koper. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes en overeenkomsten tussen Verkoper en Koper. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en mondelinge toezeggingen van Verkoper zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van de door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen door Verkoper en Koper.

2.3 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een wel geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of in enig ander document schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Verkoper is gerechtigd een vrijblijvend aanbod binnen twee werkdagen na aanvaarding van dit aanbod door de Koper, te herroepen.

3.3 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Verkoper tot levering van de in de offerte begrepen Zaken tegen een
overeenkomend gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten. 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge bestelling van de Zaken bij Verkoper en de aanvaarding van deze bestelling door Verkoper.

4.2 Een bestelling van Koper als bedoeld in artikel 4.1 geldt als aanvaard, indien Verkoper dit schriftelijk of mondeling heeft bevestigd.

4.3 Verkoper is gerechtigd om derden in te schakelen ter uitvoering van de Overeenkomst.

4.4 Voor leveringen uit voorraad gelden gewichten, afmetingen en aantallen, zoals deze door ons bij het verlaten van het magazijn zijn geconstateerd.

4.5 Leveringen kunnen een mogelijke afwijking van 10% hebben op de door koper vastgestelde specificatie. Het daaromtrent op onze facturen vermelde, levert ter zake dwingend bewijs op.

4.6 Leveringen worden naar handelskwaliteit geleverd. Voor handelskwaliteit garanderen wij geen kwaliteitscijfers. Tenzij bij de bestelling bijzondere eisen aan de zaken zijn gesteld en deze uitdrukkelijk door ons zijn aangenomen, worden deze geleverd conform de daarvoor geldende normen en voorschriften, uitgaande van de gegevens die wij van onze toeleveranciers ontvangen. 

Artikel 5. Prijzen en Toeslagen

5.1 Verkoop en levering geschiedt, bij aanvaarding, tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Mocht Verkoper echter in de periode liggend tussen de bestelling en de levering van Zaken gedwongen worden haar prijzen te verhogen als gevolg van een verhoging van de door haar te maken kosten, dan is Verkoper gerechtigd om deze prijsverhoging door te berekenen aan Koper.

5.2 De in artikel 5.1 bedoelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of is overeengekomen.

5.3 Indien het bedrag van de bestelling van Zaken exclusief BTW en overige heffingen minder dan € 500,00 bedraagt, wordt door Verkoper aan Koper verzendkosten in rekening gebracht. 

Artikel 6. Betaling en verrekening

6.1 Koper, aan wie op krediet wordt geleverd, dient binnen 8 dagen na facturering het door Verkoper gefactureerde bedrag te betalen op de door Verkoper aangegeven bankrekening.

6.2 Indien Koper niet binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn heeft betaald, is Verkoper gerechtigd, nadat zij Koper tenminste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Verkoper, vanaf de vervaldag Koper de wettelijke rente, verhoogd met 4% op jaarbasis, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

6.3 Alle in het kader van de nakoming van de tussen Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst(en) door Verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Koper.

6.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Koper naar het oordeel van Verkoper daartoe aanleiding geeft, is Verkoper gerechtigd van Koper te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt ineen door Verkoper te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Verkoper gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al het geen Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.

6.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen strekken betalingen door Koper in de eerste plaats in mindering op de kosten,
vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de onbetaald gebleven hoofdsom.

6.6 Indien de Koper niet tijdig aan haar betalingsverplichting heft voldaan, is de Verkoper bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit alle vigerende overeenkomsten op te schorten totdat betaling is geschied of een deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn van Koper, indien Verkoper het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Koper te twijfelen.

6.7 Mocht Koper recht hebben op verrekening van één of meerdere van haar vorderingen op de Verkoper met vorderingen van de Verkoper op Koper, dan ziet zij af van dit recht. 

Artikel 7. Levering en Leveringstijd

7.1 Verkoper zal zich inspannen om de door Koper bestelde Zaken te leveren binnen de door Verkoper aangegeven leveringstermijn, doch opgegeven leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. In geval van overschrijding van de leveringstermijnen heeft Koper dan ook geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

7.2 Indien levering niet binnen de door Verkoper aangegeven leveringstermijn kan plaatsvinden, zal Verkoper zo spoedig mogelijk aan Koper de verwachte leveringsdatum schriftelijk dan wel mondeling meedelen.

7.3 In geval Verkoper de leveringstermijn overschrijdt, dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en Verkoper een redelijke termijn voor nakoming te geven.

7.4 Verkoper is gerechtigd de levering van Zaken op te schorten zolang Koper niet aan haar betalingsverplichting, uit welke hoofde dan ook, jegens Verkoper heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog haar verplichtingen jegens Verkoper volledig is nagekomen.

7.5 Bij levering van de Zaken in gedeelten wordt elke levering als een transactie beschouwd.

7.6 Levering vindt eenmalig plaats op een door Koper aangegeven locatie, ook al wenst Koper de Zaken naar verschillende adressen te distribueren. Koper staat in voor de goede bereikbaarheid van de leveringsplaats en draagt er zorg voor dat van haar kant niets in de weg staat aan het halen van de leveringstermijnen.

7.7 Indien het door toedoen van Koper voor de Verkoper niet mogelijk is de Zaken te leveren, behoudt Verkoper zich, nadat zij de Koper zonder resultaat in gebreke heeft gesteld, het recht voor de Zaken voor rekening en risico van de Koper op te slaan dan wel te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van Koper tot betaling van de koopprijs onverlet.
7.8 Bij orders van meer dan € 500,00 exclusief BTW en overige heffingen levert Verkoper in Nederland franco aan huis. In het geval orders buiten Nederland geleverd moeten worden en/of minder dan € 500,00 exclusief BTW en overige heffingen bedragen, is het risico tijdens transport voor rekening van Koper.
7.9 Bij deellevering zijn de kosten van levering voor rekening van Koper. 

Artikel 8. Reclames/klachten

8.1 Koper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Zaken tot controle van de Zaken over te gaan. Indien de Zaken niet zijn zoals zij behoren te zijn, dient dit te worden aangetekend op de pakbon en binnen 24 uur na afgifte van de Zaken schriftelijk door Koper ter kennis te worden gebracht van Verkoper. Indien voornoemde klachten niet binnen de hiervoor genoemde termijn aan Verkoper kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hiervoor gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de Zaken bij Koper schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.

8.2 Alle klachten ter zake van de facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk aan Verkoper kenbaar te worden gemaakt door Koper. Na het verstrijken van voornoemde termijn wordt Koper geacht de facturen te hebben geaccepteerd.

8.3 Koper zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen. Koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van Zaken waarvan door Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben. 
8.4 Het staat Koper niet vrij de Zaken te retourneren voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Retourzendingen van Koper geschieden slechts voor rekening en risico van Verkoper, indien Verkoper dit vooraf schriftelijk heeft aangegeven.

8.5 Koper is verplicht de door haar retour te zenden Zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. Na ontvangst van de retourgezonden Zaken zal Verkoper, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk voor de door Koper geretourneerde Zaken alsnog nieuwe producten aan Koper leveren.
 
8.6 Indien de Zaken na aflevering bij Koper van aard en/of samenstelling zijn veranderd of beschadigd, waaronder ook wordt verstaan het aansnijden van Zaken, vervalt elk recht van reclame van Koper.

8.7 Klachten als in artikel 8.1 en 8.2 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Koper niet op.

8.8 Indien Koper tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken in Zaken, is de daaruit voor Verkoper voortvloeiende
 aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden omschreven verplichtingen. 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Koper geleverde Zaken voor, zolang de Koper niet aan al haar bestaande
betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens Verkoper heft voldaan.

9.2 Indien en voor zover te eniger tijd als gevolg van een wettelijke regeling de werking van artikel 9.1 ten nadele van Verkoper mocht worden gewijzigd of beperkt, verbindt Koper zich nu reeds vooralsdan om op eerste verzoek van Verkoper ten behoeve van Verkoper een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door Verkoper aan Koper geleverde Zaken tot zekerheid van alle bestaande vorderingen van Verkoper op Koper.

9.3 In het geval dat Verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt dat de Overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd,
onverminderd het recht van Verkoper om vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

9.4 Koper is verplicht de Verkoper terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op Zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en garantie

10.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.

10.2 De totale aansprakelijkheid van Verkoper voor schade door dood of lichamelijk letsel of materiële beschadiging van zaken wordt beperkt tot maximaal de koopprijs exclusief BTW en overige heffingen van de Zaken per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt). Verkoper is niet aansprakelijk in de zin van het hiervoor bepaalde indien de schade het gevolg is van ondeskundig gebruik van de Zaken door Koper of derden, of Koper of derden hebben gehandeld in strijd met de instructies van Verkoper.

10.3 Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.

10.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 10.2 en 10.3 blijven buiten toepassing voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper.

10.5 Koper vrijwaart Verkoper voor vorderingen van derden wegens schade ter zake van door Verkoper geleverde Zaken, tenzij Koper
aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Verkoper.

10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan van de schade, schriftelijk aan Verkoper meldt.

10.7 De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Koper Verkoper onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkomingen Verkoper ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren. 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt tevens verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Verkoper.

11.2 Indien een situatie van overmacht langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk door ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

11.3 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een overmachttoestand op de hoogte stellen. 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

12.1 De vorderingen van Verkoper op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de Overeenkomst aan Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden geven Verkoper goede gronden te vrezen dat Koper niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
- indien Verkoper Koper bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Koper.
- in geval beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van Koper of deze op andere wijze haar beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen verliest.

12.2 In de in artikel 12.1 genoemde gevallen is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Verkoper schadevergoeding te vorderen van Koper.

Artikel 13. Overdracht rechten en plichten

13.1 Koper is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper niet gerechtigd haar rechten en plichten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

13.2 Koper zal op de Zaken aangebrachte merk- en herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken. 

Artikel 14. Annulering

14.1 Annulering van de bestelling van Zaken door Koper is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper. In dat geval is Koper echter betaling van 30% van de koopprijs inclusief BTW en exclusief overige heffingen aan Verkoper verschuldigd.

14.2 Koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Verkoper voor deze aanspraken.

14.3 Door de Koper reeds betaalde bedragen worden in geval van annulering door Koper, niet gerestitueerd. 

Artikel 15. Pand / Warrantage

15.1 Koper is niet bevoegd door Verkoper geleverde Zaken te bezwaren met een pandrecht of op andere wijze ten behoeve van derden te bezwaren.Tevens is Koper niet gerechtigd de Zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage). Indien Koper overgaat tot het hiervoor bepaalde is Verkoper bevoegd haar verplichtingen uit deze Overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van de schade, gederfde winst en rente. 

Artikel 16. Intellectuele eigendom

16.1 Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de Zaken geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Koper echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

16.2 Koper staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de Zaken. 

Artikel 17. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter

17.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Koper, zal Koper Verkoper steeds direct informeren over alle bepalingen in deze algemene voorwaarden die in het land van Koper niet afdwingbaar zijn. Koper zal, voor zover zij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Verkoper vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan.
17.3 Alle geschillen tussen Koper en Verkoper die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij voorkeur worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg.

17.4 De toepasselijkheid van:
a) het Verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Totstandkoming van Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende
Lichamelijke Zaken d.d. 01.07.1964;
b) het Verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 01.07.1964;
c) alle op basis van de hiervoor onder a en b genoemde bedragen opgestelde (eenvormige) wetgeving in enig land; en
d) het Weens Koopverdrag 1980 (CISG);
wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 18. Betaalmogelijkheden webshop

1. Betaling in de webshop is uitsluitend mogelijk via iDeal.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Indien gewenst kunnen wij u kosteloos op verzoek een exemplaar mailen of toesturen.